تاریخ شروع

02:00

یکشنبه - 1400/05/10

تاریخ پایان

05:00

دوشنبه - 1400/11/11

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی